ASP.NET Core分布式项目实战

默认教学计划
1108人加入学习
(35人评价)
价格 ¥398.00
教学计划

docker run -p 8001:80

                      物理机的端口8001:映射到容器端口

  -d 不会堵塞当前线程

-name 

docker ps -a 查看全部运行记录

[展开全文]

docker run -p 8001:80(物理机端口:容器端口) -d (全程detach ) --name

 

 

 

nginx

[展开全文]

docker -p 端口 -d 分离模式(后台运行) --name名称

nginx 反向代理

[展开全文]

-p 8001(物理机):80(容器)

-d(deaach) 分离 不阻塞

[展开全文]

授课教师

程序员

课程特色

下载资料(2)
视频(144)
讨论(1)
图文(2)